Thursday, 27 January 2022
ข้อสอบใบขับขี่ทั้งหมด เทคนิคการสอบใบขับขี่ให้ผ่านแบบง่ายๆ
ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ หมวดภาพเครื่องหมายจราจร
แบบทดสอบออนไลน์ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดสถานการณ์อันตรายขณะขับรถ
ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย หมวดการบำรุงรักษารถ
เฉลยข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
ทําข้อสอบใบขับขี่ หมวดมารยาทและจิตสำนึก
ข้อสอบใบขับขี่ป้ายจราจร หมวดเครื่องหมายและป้ายจราจร
แบบทดสอบออนไลน์ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
หัดทําข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์-รถจักรยานยนต์
บาร์โค้ด การประปาส่วนภูมิภาค กับการจ่ายค่าน้ำออนไลน์
นักสังคมสงเคราะห์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพัทลุง
พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
กศน จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัคงาน พนักงานวิชาการพัสดุ
อบจ พัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ