Tuesday, 30 November 2021

กศน จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา

กศน จังหวัดพัทลุง

กศน จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กศน พัทลุง จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กศน จังหวัดพัทลุง ตำแหน่งที่สมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 • สังกัด สำนักงาน กศน จังหวัดพัทลุง
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
 • สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยเรื่องพนักงานราชการ โปรดดูจากเอกสารแนบ
 • ระยะเวลาการจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี ก่อน และ เมื่อครบกำหนด 1 ปี หากผ่านการประเมินผลฯ จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

กศน จังหวัดพัทลุง คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
 • คุณสมบัติ หรือ ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา และ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็น หรือ เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เสขของมึนเมา หรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 • แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย

หากตรวจพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ และ จะเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ผลิต และ พัฒนา สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ รายละเอียดอื่นๆสามารอ่านได้จากเอกสารแนบ

การรับสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามแบบกำหนดทางเว็บไซต์ http://phatthalung.nfe.go.th และ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และ เวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และ เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ จะต้องสำเร็จการศึกษา และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามในวันปิดรับสมัคร
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน ถ้ามี

ทั้งนี้ สำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับไว้ด้วย

เอกสารแนบ และ ใบสมัคร