Tuesday, 28 March 2023

ข้อสอบใบขับขี่ป้ายจราจร หมวดเครื่องหมายและป้ายจราจร

หัดทําข้อสอบใบขับขี่
หัดทําข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ป้ายจราจร หมวดเครื่องหมาย และ ป้ายจราจร รวมรวมข้อสอบ และ เฉลยข้อสอบทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ และ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ในหมวดของ หมวดเครื่องหมาย และ ป้ายจราจร จริงๆข้อสอบออกไม่เยอะหรอกในหมวดนี้ แต่เป็นการสรุปและเก็งข้อสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบใบขับขี่ อ่าน ติว เตรียมพร้อม เห็นแล้วนึกคำตอบได้ทันที ความหมายของแต่ละป้ายต้องการสื่อสารอะไร จริงๆข้อสอบในหมวดนี้จะออกแค่ 10-20 % เท่านั้น ข้อสอบจะเน้นการวิเคราะห์ และ ความสามารถในการแก้ไขปัญหามากกว่า แต่ไม่รู้ก็ไม่ได้ เพราะออกสอบด้วย

1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
 • ก. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วหยุดรถ
 • ข. เพิ่มความระมัดระวัง.เขตหยุดรับ-ส่ง
 • ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
 • ง. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วจอดรถ

2. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

เส้นชะลอความเร็ว
 • ก. เส้นชะลอความเร็ว
 • ข. ให้เลี้ยวรถได้
 • ค. ห้ามเลี้ยวรถ
 • ง. ให้จอดรถได้

3. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร? 

รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
 • ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
 • ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 • ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
 • ง. รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

4 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร? 

สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
 • ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
 • ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
 • ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
 • ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
 • ก.ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
 • ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
 • ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
 • ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้

6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
 • ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
 • ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา
 • ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
 • ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา

7. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
 • ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
 • ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา
 • ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
 • ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย

8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
 • ก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง
 • ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
 • ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
 • ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้

9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
 • ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที
 • ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้
 • ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
 • ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

10. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

เขตปลอดภัย
 • ก. เขตหยุดรถ
 • ข. เขตหยุดรับ-ส่ง
 • ค. เขตปลอดภัย
 • ง. เขตจอดรถ

11. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
 • ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
 • ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
 • ค. รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้
 • ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้

12. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 • ก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
 • ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
 • ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
 • ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

13. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
 • ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
 • ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

14. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามกลับรถไปทางขวา

ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

15. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
 • ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
 • ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา
 • ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
 • ง. ให้กลับรถไปทางขวา

16. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
 • ข. ให้กลับรถไปทางขวา
 • ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

17. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามเลี้ยวขวา
 • ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
 • ข. ให้กลับรถไปทางขวา
 • ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
 • ง. ห้ามเลี้ยวขวา

18. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
 • ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
 • ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
 • ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
 • ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

19. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
 • ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
 • ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
 • ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
 • ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

20. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
 • ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
 • ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
 • ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
 • ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

21. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

22. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 • ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 • ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

23. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
 • ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
 • ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
 • ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
 • ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

24. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก
 • ก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
 • ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

25. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามใช้เสียง
 • ก. ห้ามจอดรถ
 • ข. ห้ามหยุดรถ
 • ค. ห้ามใช้เสียง
 • ง. ให้ใช้เสียงได้

26. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามจอดรถทุกชนิด
 • ก. ให้หยุดรถ
 • ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด
 • ค. ให้แซงได้
 • ง. ให้ทาง

27. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด
 • ก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
 • ข. ให้รถจักรยานจอด
 • ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด
 • ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

28. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

เฉพาะคนเดิน
 • ก. ห้ามคนผ่าน
 • ข. ทางข้าม
 • ค. บริเวณคนข้ามถนน
 • ง. เฉพาะคนเดิน

29. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม
 • ก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
 • ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
 • ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้น ๆ
 • ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.

30. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้น ๆ ผ่านเข้าออก
 • ก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
 • ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด
 • ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้น ๆ ผ่านเข้าออก
 • ง. จำกัดความเร็ว

31. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ช่องเดินรถจักรยานยนต์
 • ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์
 • ข. ช่องเดินรถมวลชน
 • ค. ช่องเดินรถจักรยาน
 • ง. เฉพาะคนเดิน

32. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
 • ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
 • ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
 • ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา
 • ง. ให้กลับรถไปทางขวา

33. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

สุดเขตบังคับ
 • ก. ให้เลี้ยวซ้าย
 • ข. ห้ามเลี้ยวขวา
 • ค. สุดเขตบังคับ
 • ง. ให้ใช้ความเร็ว

34. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
 • ก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน
 • ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
 • ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
 • ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

35. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
 • ก. ไม่ขับรถตรงไป
 • ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
 • ค. ไม่ขับรถเข้าไป
 • ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย

36. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
 • ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
 • ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
 • ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
 • ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

37. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
 • ก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
 • ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
 • ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
 • ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

38. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ให้ชิดซ้าย
 • ก. ให้เลี้ยวซ้าย
 • ข. ให้เลี้ยวขวา
 • ค. ให้ชิดซ้าย
 • ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

39. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ให้ชิดขวา
 • ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
 • ข. ให้ชิดขวา
 • ค. ให้เลี้ยวซ้าย
 • ง. ให้เลี้ยวขวา

40. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
 • ก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
 • ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
 • ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
 • ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว

41. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ให้เลี้ยวซ้าย
 • ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • ข. ห้ามเลี้ยวขวา
 • ค. ให้เลี้ยวซ้าย
 • ง. ให้เลี้ยวขวา

42. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ให้เลี้ยวขวา
 • ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • ข. ห้ามเลี้ยวขวา
 • ค. ให้เลี้ยวซ้าย
 • ง. ให้เลี้ยวขวา

43. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
 • ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
 • ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
 • ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 • ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

44. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 • ก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 • ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 • ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

45. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 • ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 • ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
 • ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 • ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

46. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ผู้ขับขี่รถทุกชนิด ต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียน และหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อน
 • ก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
 • ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
 • ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
 • ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิด ต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียน และหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียนผ่านไปก่อน

47. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
 • ก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
 • ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
 • ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

48. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

รถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
 • ก. รถที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
 • ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
 • ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
 • ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

49.เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
 • ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
 • ข. ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา
 • ค. ทางข้างหน้าโค้งซ้าย
 • ง. ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

50. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย

51. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร
 • ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร
 • ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง
 • ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
 • ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง

52. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ควรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ
 • ก. ควรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ
 • ข. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง คนกำลังทำงาน
 • ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
 • ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง

53.  เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย
 • ก. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
 • ข. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
 • ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย

54. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา
 • ก. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา
 • ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
 • ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ

55. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

 • ก. ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชิดขวา
 • ข. ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชิดซ้าย
 • ค. ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ห้ามแซง
 • ง. ขับรถให้ช้าลง

56. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย
 • ก. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
 • ค. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย
 • ง. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา

57. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
 • ก. ให้ขับรถด้วยความเร็ว เพื่อเข้าโค้งจะได้ไม่เสียการทรงตัว
 • ข. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
 • ค. ให้ขับรถช้าลง และให้ขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
 • ง. ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา

58. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

สลับกันไป
 • ก. สลับกันไป
 • ข. ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
 • ค. ทางโค้งกลับเริ่มขวา
 • ง. ทางโค้งซ้าย

59. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย
 • ข. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางโทตัดกับทางโทรูปตัวที
 • ค. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัวที
 • ง. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัววาย ( Y )

60. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา
 • ข. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางขวา
 • ค. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางโทแยกทางโททางขวา
 • ง. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางซ้าย

61. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย
 • ก. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
 • ข. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
 • ค. ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
 • ง. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย

62. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
 • ก. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
 • ข. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
 • ค. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
 • ง. ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย

63. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
 • ก. ทางเอกตัดทางโทรูปตัวที
 • ข. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
 • ค. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
 • ง. ทางเอกตัดกันรูปตัวที

64. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
 • ก. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
 • ข. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
 • ค. ทางโทเชื่อมทางโทจากซ้าย
 • ง. ทางเอกเชื่อมทางเอกจากซ้าย

65. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
 • ก. ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
 • ข. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
 • ค. ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
 • ง. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย

66. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
 • ก. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
 • ข. ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
 • ค. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
 • ง. ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย

67. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน
 • ก. ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน
 • ข. ทางข้างหน้าเป็นทางแยก
 • ค. ทางข้างหน้าเป็นทางแคบลง
 • ง. ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน

68. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
 • ก. ทางแคบลงด้านขวา
 • ข. ทางโค้งซ้าย
 • ค. ทางแคบลงด้านซ้าย
 • ง. ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

69. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางแคบด้านซ้าย
 • ก. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
 • ข. ทางแคบลงด้านขวา
 • ค. ทางแคบด้านซ้าย
 • ง. ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน

70. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ทางแคบด้านขวา
 • ก. ทางแคบด้านขวา
 • ข. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
 • ค. ทางแคบลงด้านซ้าย
 • ง. ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน

71. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง อันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง อันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบลง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลง
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้าย

72. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
 • ก. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
 • ข. ช่องจราจรปิดด้านขวา
 • ค. ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
 • ง. ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย

73. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ช่องจราจรปิดด้านขวา
 • ก. ช่องจราจรปิดด้านขวา
 • ข. ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
 • ค. ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
 • ง. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย

74. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
 • ก. ขับรถด้วยความเร็วปกติ แต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่าน
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
 • ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพราะมีรถไฟกำลังผ่าน
 • ง. ขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวาง

75. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถ ทางข้างหน้าไม่มีเครื่องกั้น
 • ก. ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถ ทางข้างหน้าไม่มีเครื่องกั้น
 • ข. ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถ สะพานแคบ
 • ค. ขับรถเร็วได้ ไม่ต้องหยุดรถ ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
 • ง. ขับรถให้ช้าลงและพร้อมที่จะหยุดรถ

76. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ให้ผ่านไปได้
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ให้ผ่านไปได้
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ากว้างเกิน 2.50 เมตร
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าลอดต่ำกว่า 2.50 เมตร
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าสูงกว่า 2.50 เมตร

77. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรให้ผ่านไปได้
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางแคบลงไม่เกิน 2.50 เมตร
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางกว้างเกิน 2.50 เมตร
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางสูงเกิน 2.50 เมตร
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรให้ผ่านไปได้

78. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา เพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันทางขึ้นเขา
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา เพราะทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันทางขึ้นเขา
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ขับรถด้วยความรวดเร็ว เพราะมีหินร่วง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ให้ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัย
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางลงลาดชัน ให้ใช้เกียร์

79. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 • ก. ให้ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัย
 • ข. ทางลงลาดชัน
 • ค. ทางขึ้นลาดชัน ให้ใช้เกียร์ว่าง
 • ง. ขับรถด้วยความรวดเร็ว

80. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุม เป็นบ่อ
 • ก. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุม เป็นบ่อ
 • ข. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ระวังหินร่วง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ผิวทางร่วน
 • ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางลื่น

81. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง เตือนรถกระโดด
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางลงลาดชัน
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางขึ้นลาดชัน

82. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ก. ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ผิวทางร่วน
 • ข. ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบด้านขวา
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล ทางข้างหน้าลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ง. ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง

83. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย ทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย ทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ระวังหินร่วง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางลื่น
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางคดเคี้ยว

84. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางขึ้นลาดชัน
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางลงลาดชัน
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบ

85. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

สะพานเปิดได้
 • ก. ผิวทางขรุขระ
 • ข. สะพานเปิดได้
 • ค. เตือนรถกระโดด
 • ง. ทางเป็นแอ่ง

86. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย
 • ก. ไม่ออกทางขนาน
 • ข. เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย
 • ค. ไม่เปลี่ยนช่องทางจราจร
 • ง. ให้ออกทางขนาน

87. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลัก
 • ก. ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางหลัก
 • ข. ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางโค้งซ้าย
 • ค. ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางโค้งขวา
 • ง. ผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลัก

88. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกัน
 • ก. ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกัน
 • ข. ผู้ขับรถในทางหลัก เตรียมเข้าทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
 • ค. ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
 • ง. ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

89. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
 • ก. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางแคบด้านซ้าย
 • ข. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางแคบด้านขวา
 • ค. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางลงลาดชัน
 • ง. ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

90. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะ
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางร่วมด้านขวา
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะ
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางคู่ข้างหน้า
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางร่วมด้านซ้าย

91. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
 • ก. ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียว
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านซ้าย
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านขวา

92. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะเข้าทางเดินรถสองทาง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะกลับรถ ในทางข้างหน้า
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะเข้าทางเดินทางเดียวไปข้างหน้า

93. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลงระมัดระวังคนข้ามทาง เพราะทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้าม ซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ
 • ก. ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายได้
 • ข. ขับรถให้ช้าลงระมัดระวังคนข้ามทาง เพราะทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้าม ซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอ
 • ค. ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะจอดรถได้
 • ง. ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะให้ทาง

94. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถสองทาง
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียว
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้า

95. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีชุมชนซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ
 • ก. ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงาน
 • ข. ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังคนข้ามทางเพราะทางข้างหน้ามีชุมชนซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ
 • ค. ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีเขตโรงเรียนมีเด็กเยอะ
 • ง. ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้า ให้ระวังเด็กนักเรียน

96. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง ระวังเด็กนักเรียน
 • ก. ขับรถให้ช้าลง ระวังคนขโมยของ
 • ข. ขับรถให้ช้าลง ระวังอันตราย
 • ค. ขับรถให้ช้าลง ระวังเด็กนักเรียน 
 • ง. ขับรถให้ช้าลง ระวังคนข้ามถนน

97. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง
 • ก. ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนข้ามถนน
 • ข. ขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง
 • ค. ขับรถช้าลง และระวังเด็กนักเรียน
 • ง. ขับรถช้าลง และระวังอันตราย

98. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ระวังเครื่องบิน บินต่ำ
 • ก. ระวังคนข้ามถนน
 • ข. ระวังเด็กนักเรียน
 • ค. ระวังอันตราย
 • ง. ระวังเครื่องบิน บินต่ำ

99. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่น เกิดอุบัติเหตุทางทรุด เป็นต้น
 • ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่น เกิดอุบัติเหตุทางทรุด เป็นต้น
 • ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังเด็กนักเรียนเป็นพิเศษ
 • ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังสัตว์
 • ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังคนข้ามถนนเป็นพิเศษ

100. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

เขตห้ามแซง
 • ก. เขตห้ามแซง
 • ข. เขตแซงได้
 • ค. เขตให้ทาง
 • ง. เขตให้หยุดรถ

101.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)
 • ก.  ที่กลับรถ
 • ข.  ที่ห้ามกลับรถ
 • ค.  ที่ห้ามแซง
 • ง.  เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

102. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย "จุดกลับรถ"
 • ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย “จุดกลับรถ”
 • ข. ห้ามกลับรถ
 • ค. กลับรถได้เฉพาะรถยนต์
 • ง. ให้เลี้ยวซ้าย

103. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
 • ก. ที่กลับรถ
 • ข. ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
 • ค. ที่ห้ามคนข้ามถนน
 • ง. ที่สำหรับคนพิการ

แนวข้อสอบใบขับขี่ แบบทดสอบออนไลน์ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

รายละเอียดอื่นๆ กรุณาอ่านประกาศจากกรมขนส่งทางบก


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save