Sunday, 10 December 2023

ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ หมวดภาพเครื่องหมายจราจร

หัดทําข้อสอบใบขับขี่
หัดทําข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ หมวดภาพเครื่องหมายจราจร ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับภาพเครื่องหมายจราจร ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ข้างทาง ฟุตบาท ซึ่งมีทั้งประเภทบังคับ เตือน แนะนำ ให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในขณะใช้รถใช้ถนน เครื่องหมายเหล่านี้ต้องจำให้ได้ โดยเฉพาะในการขับรถในเมืองใหญ่ หาไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแน่นอน โดยข้อสอบสรุป และ เฉลยดังนี้

1.จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง.หมายความว่าอย่างไร?

ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา

ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้
ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา

2.จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก

ก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท

3.ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน

ก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้

4.จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน

ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้เลย
ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน

5.จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ

6.จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

หยุดรถและรอให้รถในทางขวาง(แสดงว่าเป็นทางรอง)หน้าขับผ่านไปก่อน

ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาง(แสดงว่าเป็นทางรอง)หน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ

7.จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน

ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้

8.ภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?

ก.

แนวสอบใบขับขี่

ข.

ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์

ค.

ลองสอบใบขับขี่

ข้อสอบทําใบขับขี่

9.จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?

ข้อสอบทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ทดสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

เฉลยสอบใบขับขี่

10.จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?

ข้อสอบใบขับขี่

แบบทดสอบออนไลน์ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

เฉลยข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย

11.ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?

แบบข้อสอบใบขับขี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์

แนวทางข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

12.ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

ทดสอบสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่2564

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์2564

13.จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก. ทั้งรถ A และ รถ B
ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ค. รถคัน B
ง. รถคัน A

14.ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ข้อสอบป้ายจราจร

ก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข.
ค. รถ ข.
ง. รถ ก.

15.จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน

ก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน
ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย

16.จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

ทําข้อสอบใบขับขี่

ก. รถคัน ก.
ข. รถคัน ก.และคัน ข
ค. รถคัน ข.
ง. รถจักรยานยนต์

17.กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร
ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที
ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย

18.กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถ
ข. จอดรถ
ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน

19.จากภาพข้อใดถูกต้อง

แบบทดสอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์

ข้อสอบข้อเขียนใบขับขี่

ข้อสอบรถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่ป้ายจราจร

20.ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ค. เลี้ยวได้ทันที
ง. ห้ามเลี้ยวรถ

หากสนใจหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมขนส่งทางบก เฉลยข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดสถานการณ์อันตรายขณะขับรถ


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด ถ้าคุณยังใช้งานต่อไปโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้ เราจะเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save