Tuesday, 30 November 2021

ทอดกฐินพัทลุง 2564

07 Oct 2021
802
ทอดกฐินพัทลุง 2564

ทอดกฐินพัทลุง 2564 ลำดับการจัดงานบุญทอดกฐินในจังหวัดพัทลุง เฉพาะวัดในเขตจังหวัดพัทลุงตามลำดับวัน รวบรวมโดย พระมหาจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ วัดชายคลอง จ.พัทลุง โดยมีลำดับวันการทอดกฐินในจังหวัดพัทลุงดังนี้

ทอดกฐินพัทลุง 2564 วันเสาร์ที่ 23 ต.ค. 64

 • วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมือง
 • วัดเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน
 • ที่พักสงฆ์ถ้ำวังทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน
 • วัดกุฏิภักดีสังวรณ์ ต.ลำปำ อ.เมือง
 • วัดวิหารเบิก ต.ลำปำ อ.เมือง
 • วัดอัมพวนาราม ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง
 • วัดโหล๊ะจังกระใหม่ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา

ทอดกฐินพัทลุง 2564 วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 64

 • วัดท่าควาย ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน
 • วัดปลักปอม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
 • วัดขัน ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์
 • วัดขันประชาสรรค์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
 • วัดปรางค์ชัย ต.ปรางหมู่ อ.เมือง
 • วัดโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 • วัดควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน
 • วัดป่าลิไลยก์ ต.ลำปำ อ.เมือง
 • วัดป่าขอม ต.ลำปำ อ.เมือง
 • สำนักปฏิบัติธรรม เขาหลักโค ต.นาโหนด อ.เมือง
 • วัดหัวเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
 • สำนักปฏิบัติธรรม อุทัยรังษี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน
 • วัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดควนฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน

ทอดกฐินพัทลุง 2564 วันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 64

 • วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน
 • วัดถ้ำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต
 • วัดสมสมัย ต.ตำนาน อ.เมือง
 • วัดแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน
 • วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด

ทอดกฐินพัทลุง 2564 พุธที่ 27 ต.ค. 64

 • สำนักสงฆ์แหลมตะเคียนทอง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน
 • วัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
 • วัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง

ทอดกฐินพัทลุง 2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค. 64

 • วัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต
 • วัดเกาะยาง ต.นาขยาด .ควนขนุน
 • วัดประจิมทิศาราม ต.ตำนาน อ.เมือง

ทอดกฐินพัทลุง 2564 เสาร์ที่ 30 ต.ค. 64

 • วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
 • วัดทุ่งยาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
 • วัดเขาครามสันติธรรม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
 • วัดสุวรรณประดิษฐาราม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
 • วัดควนแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
 • วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน พัทลุง
 • วัดควนพระ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน
 • วัดคลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา
 • วัดหัวเตย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน
 • วัดทุ่งขึงหนัง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน
 • วัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
 • วัดท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน

อาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 64

 • วัดโคกมะม่วง​ ต.โคกชะงาย​ อ.เมือง
 • วัดถ้ำสุมโน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
 • วัดทุงสวนธรรม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม
 • วัดควนถบ ต.พญาขัน อ.เมือง
 • วัดปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมือง
 • วัดสุภาษิตาราม (เกาะแกง) ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน
 • วัดทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน
 • วัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
 • วัดหนองนก ตซหนองธง
 • วัดคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
 • วัดเกาะยวน ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน
 • วัดควนนุ้ย (ถนอมเวชประชาราม) ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน
 • วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม
 • วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
 • วัดควนนุ้ย (ถนอมเวชประชาราม) ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน
 • วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม
 • วัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
 • วัดควนนุ้ย (ถนอมเวชประชาราม) ตซป่าบอน อ.ป่าบอน
 • วัดควนมะพร้าว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • ที่พักสงฆ์ ป่าเขาวงศ์ทับไคร ต.หารเทา อ.ปากพะยูน

พุธที่ 3 พ.ย. 64

 • วัดปุณณาวาส (วัดลำใน) ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
 • วัดปรางหมู่ใน ต.ปรางหมู่ อ.เมือง

ศุกร์ที่ 5 พ.ย. 64

 • วัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต
 • วัดโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
 • วัดผดุงธรรม (ธ) ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว

เสาร์ที่ 6 พ.ย. 64

 • กฐินพระราชทาน วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดร่มเมือง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์
 • วัดโคกคีรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดประดู่ทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
 • วัดท่าลาด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน
 • วัดหนองปด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
 • วัดรัตนวราราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
 • วัดขุนหลวงนิมิต (วัดทุ่งขุนหลวง) ต.หารเทา อ.ปากพะยูน

อาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64

 • วัดคงหิต (ลำสินธุ์) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์
 • วัดมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ. ควนขนุน
 • วัดปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
 • วัดสะทังใหญ่ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
 • วัดโพธิ์ตำนาน ต.ตำนาน อ.เมือง
 • วัดเขาแดงตะวันออก ต.พญาขัน อ.เมือง
 • วัดเขาย่า ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต
 • วัดเมืองเก่า ต.ชัยบุรี อ.เมือง
 • วัดจินตาวาส ต.ตำนาน อ.เมือง
 • วัดศาลาไม้ไผ่ ต.นาโหนด อ.เมือง
 • วัดโคกเนียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดแม่ขรีประชาราม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
 • วัดบรรพตพินิต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน

พุธที่ 10 พ.ย. 64

 • วัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง
 • วัดลำกะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
 • วัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
 • วัดไทยห้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง

พฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64

 • วัดพิกุลทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
 • ที่พักสงฆ์หารน้ำดำ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน

ศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64

 • วัดลานแชะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
 • วัดประดู่หอม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน

เสาร์ที่ 13 พ.ย. 64

 • สำนักสงฆ์นาวง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์
 • วัดหานโพธิ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
 • วัดเกาะขันธาวาส ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม
 • วัดนางลาด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดราษฏร์นุกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
 • วัดปรางหมู่นอก ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง
 • วัดแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน
 • วัดวิหารสูง ต.ชัยบุรี อ.เมือง
 • วัดสะทังชายทะเล ต.หานโพธิ์
 • วัดตำนาน(โตระ) ต.ตำนาน อ.เมือง
 • วัดพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา
 • วัดห้วยเนียง ต.โคกสัก อ.บางแก้ว
 • วัดบ้านพลู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
 • วัดโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมือง

อาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 64

 • วัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
 • วัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
 • วัดแหลมดิน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
 • วัดไทรพอน ต.ดอนประดู่
 • วัดสุวรรณวิชัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
 • วัดประดู่หอม (ธ) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดภูผาภิมุข (ธ) (วัดต่ำ) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง
 • วัดห้วยแตน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
 • วัดนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว
 • วัดธรรมสถิต(วัดธรรมเสถียร) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
 • วัดอินทราวาส (ท่ามิหรำ) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

พุธที่ 17 พ.ย. 64

 • วัดเกษตรนิคม ต.ลำสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์
 • วัดลานช้าง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน
 • วัดควนแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
 • วัดสมหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา

พฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 64

 • วัดบ้านโตน ต.ลำสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์
 • วัดควนหมอทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน
 • วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
 • วัดป่าบอนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน

ศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64

 • วัดลอนเจดีย์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว
 • วัดทะเลน้อย ​ต.ทะเลน้อย​ อ.ควนขนุน
 • วัดภูเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
 • วัดควนกรวด ต.ปรางหมู่ อ.เมือง
 • วัดเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมือง
 • วัดห้วยลึก ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน

ทอดกฐิน/รับกฐิน เป็นพุทธานุญาตพระอยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสเมื่อได้รับผ้ากฐิน และ ได้กราน จึงจะได้อานิสงส์การทอดผ้ากฐินนั้นจะใช้เจ้าภาพเพียงคนเดียวถวายก็ได้แต่ประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธเมืองไทยได้เลือกใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมบริวารปัจจัยสมทบกับผ้ากฐินดังกล่าวเพื่อนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์ หรือ สร้างสิ่งจำเป็นในวัดนั้นๆอีกทางเพราะ โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ วิหาร ห้องน้ำ แม้ ฌาปนสถาน ศาลาศพ เมรุ โรงเลี้ยง ก็จำเป็นต้องสร้าง บูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระมหาจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ ข้อมูลเก่างานทอดกฐิน จังหวัด พัทลุง เมื่อปี 2563 สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่บทความ ทอดกฐินพัทลุง 2563