Tuesday, 30 November 2021

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ตำแหน่ง

 • นักวิชาการเกษตร
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • อัตราจ้าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน และ สิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ช่วยปฏิบัติงานทางด้านวิชาการด้านเกษตร เกี่ยวกัยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตร และ พัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าว
 • ช่วยปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และ สนันสนุนในการให้บริการด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นวิทยากรฝึกอบรม และ สาธิตเพื่อให้เกษตรกร และ ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
 • ช่วยปฏิบัติงานวางแผน และ ประสานงานร่วมกันภายใน และ ภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น ของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 • คุณสมบัติ หรือ ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา และ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็น หรือ เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เสขของมึนเมา หรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 • แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

จบปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ พืชไร่นา พืชสวน เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช และ วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบเพิ่มเติม

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และ เวลาราชการ โปรดแต่งกายให้สุภาพ และ เรียบร้อย
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน ถ้ามี

สอบถามและค้นหารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://ptl-rrc.ricethailand.go.th หรือ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในวัน และ เวลาราชการ สามารถโหลดเอกสารแนบ และ ใบสมัครได้

เอกสารแนบ และ ใบสมัคร