Friday, 20 May 2022

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดประทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงิน และ บัญชี จำนวน 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ เดือน
 • ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีงบประมาณของหน่วยงาน ช่วยข้าราชการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ จัดทำงบประมาณ จัดทำงบเงินเดือน และ รายงานต่างๆ
 • ลงทะเบียนควบคุมหลักฐานการเบิกเงิน ทะเบียนควบคุมค่าใช้จ่าย หรือ อื่นๆ
 • รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
 • จัดทำบัญชี ควบคุมรายรับ รายจ่าย ให้กับผู้เสียหาย
 • ควบคุมบัญชีรายได้ของผู้เสียหาย
 • ประสานงาน ติดต่อ การทำธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงานภายนอก
 • จัดทำข้อมูล และ เอกสารใบสำคัญรับเงิน เบิกจ่ายประจำเดือน ประจำไตรมาส และ ประจำปี
 • นำส่งเอกสารการเบิกจ่าย ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
 • ปฏิบัตหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิบัติงานด้านพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล มีใบประกอบวิชาชีพ เพศชาย อัตราจ้างไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน
 • กำหนดแผนเพื่อจัดบริการพยาบาล วางแผนกำหนดกระบวนการดำเนินงานตลอดจนถึงการบริหารทรัพยากรในการดำเนินการพยาบาล
 • สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลง และ ปฏิกิริยาของผู้ใช้บริการต่อการรักษาพยาบาลตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของการรักษาพยาบาลทุกสิ้นเดือน
 • ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดผลดีแก่สุขภาพ และ จิตใจของผู้ใช้บริการตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ
 • ดูแลบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และ อาคารเรือนพยาบาลจนการดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการ
 • นำส่งผู้ใช้บริการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
 • วิเคราะห์ ประเมิน และ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ
 • จัดกิจกรรม และ ดำเนินการเรื่องบัตรประกันสุขภาพของผู้รับบริการ
 • ปฏิบัตหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 1 อัตรา

 • ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ วุฒิ ม6 หรือ ปวส หรือ เทียบเท่า ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ได้รับใบอนุญาตขับรถฯ อัตราจ้างไม่เกิน 12,000 บาท ต่อเดือน
 • ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุด ขับรถให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานราชการ หรือ เข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือ ส่งผู้ใช้บบริการกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ในการติดต่อราชการทั้งหมด ทั้งภายใน และ ภายนอก จังหวัด
 • ดูแลทำความสะอาดรถยนต์
 • ตรวจเช็คความพร้อมระบบเครื่องยนต์ และ ความพร้อมของรถยนต์
 • ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ตามระยะทาง
 • รายงานข้อมูลการใช้รถ และ สภาพของรถต่อหัวหน้างาน
 • นำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี
 • ปฏิบัตหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เสขของมึนเมา หรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 • แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การรับสมัคร

 • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประสงจะสมัครกรอกรายละเอียดในการสมัคร และ อัพโหลดเอกสารผ่านลิงค์ สามารถดูในรายการแนบ
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเข้ารับคัดเลือก ผ่านเพจ Facebook สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา และ เว็บไซต์ https://www.govesite.com

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร และ ประวัติของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด ดูจากเอกสารแนบ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารแนบ และ ใบสมัคร