Tuesday, 30 November 2021

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ด้วยจังหวัดพัทลุงมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ชื่อตำแหน่ง

 • นักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 3 คน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง อัตราค่าตอบแทน

 • อัตราจ้างเหมาคนละ 15,000 บาทต่อเดือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง คุณสมบัติ เงื่อนไขเบื้องต้น

 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 55 นับถึงวันที่ลงนามสัญญาจ้าง
 • เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง หรือ จังหวัดอื่นๆตามดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ รองรับ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยอำนวนความสะดวกในการทำการตลาดออนไลน์ อ่านรายละเอียดอื่นๆตามรายการแนบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค มีความรู้ด้านงานการตลาด สามารถเขียน content เพื่อสนับสนุนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอได้
 • มีอัธยาศัยดี ทัศนคติ และ ความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆขอรั
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ

ขอบเขต ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada หรือ อื่นๆ
 • จัดทำ content ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ ชุมชนท่องเที่ยว และ เผยแพร่ผ่านทาง Social network เช่น facebook, Twitter, Instragram, Line หรือ อื่นๆ หรือ Website OTOPTODAY.com เป็นต้น
 • สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ ชุมชนท่องเที่ยว เช่นคลิป VDO เผยแพร่ทาง Social network
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ ชุมชนท่องเที่ยว ด้วยวิธีการ live สด
 • สงเสริมการจัดการแสดง หรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือ สินค้าบริการของชุมชนท่องเที่ยว ผ่าน OTOP mobile หรือ ช่องทางอื่นๆ
 • ถ่ายทอด หรือ แนะนำ หรือ สอนทักษะให้ผู้ประกอบการ OTOP หรือ ชุมชนท่องเที่ยว ด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การ live การทำเพจ การทำ content ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ การวางแผนการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
 • ประสานการจัดทำฐานข้อมูล Big data และ ข้อมูลประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP รวมทั้งจัดทำ และ พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ OTOP หรือ ชุมชนท่องเที่ยว ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองในวัน และ เวลาราชการ ระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2654 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ
 • ให้ยืนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนในวันยืนใบสมัคร โดยไม่รับพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติ และ เอกสารไม่ครบทุกกรณี

เอกสารและหลักฐาน

 • ใบสมัคร และ ประวัติของผู้สมัครจำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบความรู้ความสามารถ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ

เอกสารแนบ และ รายละเอียด


Related posts
กศน จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัคงาน พนักงานวิชาการพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ