Tuesday, 30 November 2021

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัคงาน พนักงานวิชาการพัสดุ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และ เวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ประเภท

 • บริหารทั่วไป

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ตำแหน่ง

 • พนักงานวิชาการพัสดุ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง สักกัด

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการ และ ผังเมืองจังหวัดพัทลุง

ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

 • รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และ มาตรฐานของพัสดุ
 • ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการขัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ และ กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือ ทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
 • ซ่อมแซม และ ดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุด หรือ เสื่อมสภาพ หรือ ไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการมากที่สุด
 • ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
 • ศึกษา และ พัสดุงานที่เกี่ยวกับด้านพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน

 • 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจ ทางการเงินการบัญชี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน ที่สำนักงาน กพ. รองรับ

ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี และอาจะได้ต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขแห่งระเบียบตามเอกสารแนบ

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 60
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษกระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานรัฐอื่นๆ
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆขอรัฐ

เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้สมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

การรับสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิการยน 2564 ในวัน และ เวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้อง download ใบสมัคร เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูล และ เอกสารแนบ และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงานให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นในวันสมัคร รายละเอียดสามารถดูในเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

จังหวัดพัทลุงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง และ ทางเว็บไซต์ สำนักงานโยธาฯ http://oldpvnweb.dpt.go.th/ohattalung หัวข้อสมัครงาน

เอกสารแนบ และ ใบสมัคร