Tuesday, 30 November 2021

อบจ พัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

อบจ พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบจฯ อาศัยอำนาจตามในข้อ 18 และ ข้อ 19 แห่งประกาศ อบจฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2543 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

อบจ พัทลุง ตำแหน่งที่รับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ประกอบด้วย

 • ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

ประเภทจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 • ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

อบจ พัทลุง คุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้าม

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 60
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษกระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานรัฐอื่นๆ
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆขอรัฐ

อบจ พัทลุง กำหนดวัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับ และ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิการยน 2564 ในวัน และ เวลาราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ

เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้สมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา 100 บาท และ จะไม่คืนเงินทุกกรณี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

อบจฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และ เลือกสรร และ ประกาศกำหนดวัน เวลา และ สถานที่เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 12 พฤจิกายน 2564 โดยจะปิดป้ายประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจฯ และ ทาง Web site: http://www.phatthalungpao.go.th การตรวจสอบรายชื่อ ประกาศกำหนด วัน เวลา ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง

ระยะเวลาการจ้าง

ไม่เกินคราวละ 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน

 • คุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
 • คุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท
 • ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ดูประกาศแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับ และ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อบจฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และ เวลาราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครงาน ของ อบจ พัทลุง