Tuesday, 30 November 2021

โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขการสรรหา และ เลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พนักงานพัสดุ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ้าง เดือนละ 8,300 บาท
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านใดด้านหนึ่ง หรือ หลายด้านดังนี้ เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำสาง ซ่อมแซม และ บำรุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และ เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เป็นต้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าว

พนักงานพิมพ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เดือนละ 8,300 บาท
 • ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8
 • ปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บข้อมูล และ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโปรแกรมต่างๆ หรือ พิมพ์ข้อมูลลงในบัตร พิมพ์หนังสือ คัดสำเนา จัดเก็บ ค้นหา และ ติดตามเรื่อง คัดลอกลงรายการต่างๆ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมข้อมูล และ สถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง และ อำนวยความ สะดวกแก่ผู้มารับบริการในงานที่เป็นความรับผิดชอบ และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าจ่าง เดือนละ 7,590 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8
 • ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี รักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจ วินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู็ป่วยเข้ารับ บริการ และ ตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช์ และ เครื่องถ่ายรังสีต่างๆ ภายในห้องรังสีให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และ ใช้งานได้ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ

โรงพยาบาลพัทลุง คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น ของรัฐ
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 • คุณสมบัติ หรือ ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา และ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็น หรือ เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น

โรงพยาบาลพัทลุง การรับสมัคร

 • ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.ptlhosp.go.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” แล้วกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.
 • ชื่อ และ นามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อ และ นามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชน
 • รายละเอียดอื่นๆสามารถ download อ่านได้จาก เอกสารแนบ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา และ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนาปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 • สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์หทาร ถ้ามี
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารแนบ: รายละเอียดการรับสมัครงาน