Friday, 30 September 2022

งานพัทลุง นครฯ ตรัง สงขลา

หางานทำใน พัทลุง นครฯ ตรัง สงขลา

นักสังคมสงเคราะห์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพัทลุง
พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
กศน จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
โรงพยาบาลพัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง รับสมัคงาน พนักงานวิชาการพัสดุ
อบจ พัทลุง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ